Logopedie

Logopedie op De Windroos

Op De Windroos is een logopedist werkzaam voor drie dagen per week. Logopedische begeleiding wordt met name ingezet in de groepen 1, 2 en 3. Als leerlingen in de hogere groepen nog gebruik moeten maken van logopedische begeleiding, gebeurt dit binnen een particulier praktijk.

Tijdens de logopedische behandelingen wordt met de leerlingen gewerkt aan problemen op het gebied van de spraak- en/of taalontwikkeling. Sommige leerlingen zijn niet goed verstaanbaar, doordat ze bepaalde klanken nog vervangen door andere klanken (spraakontwikkeling). Met behulp van verschillende methodes wordt de goede klank aangeleerd. Daarna komt vaak de moeilijkste fase: het toepassen van de klank in het spontane spreken. Hierbij is het van groot belang dat hier zowel bij de logopedie als in de groep maar ook thuis aandacht aan wordt geschonken. De logopedist zal dan ook vaak aan de ouder(s) of verzorger(s) vragen om bepaalde oefeningen te herhalen.

Naast de spraakontwikkeling wordt met de leerlingen gewerkt aan de taalontwikkeling. Hierbij gaat het om de woordenschat, de zinsbouw, de woordvorming, het begrip van de taal en het gebruik van de taal. De taalontwikkeling is van essentieel belang voor de verdere schoolse ontwikkeling. Zo is het hebben van een goede woordenschat een vereiste voor het begrijpend lezen. Als de leerling veel woorden in een tekst niet kent, kan hij /zij een tekst niet begrijpen.

De leerlingen op de Windroos kunnen worden aangemeld voor de logopedie door de leerkracht en/of de internbegeleider. Indien van toepassing (en ouders/verzorgers hiervoor toestemming geven) kan er contact worden opgenomen met een vorige behandelaar om de logopedische behandelingen op elkaar te laten aansluiten.