Visie, missie, identiteit en ambitie 

De Windroos is een speciale school voor basisonderwijs (SBO)en vervult de functie van speciale onderwijsvoorziening voor kinderen van 4 t/m13 jaar met leer- en/of werkhoudings- en/of gedragsproblemen binnen het samenwerkingsverband Noordoost Twente. De Windroos ziet het als haar missie om onderwijs en begeleiding te geven aan deze kinderen op een manier die tegemoet komt aan hun specifieke onderwijsbehoefte. We geven deze missie inhoud op basis van het uitgangspunt ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.

In onze visie gaan we uit van de erkende verschillen tussen kinderen en het recht op optimale onderwijskansen. Daarbij willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de kinderen. Daarvoor is het nodig de belemmerende en bevorderende factoren te kennen die bij het functioneren van ieder kind een rol spelen. Door steeds uit te gaan van datgene wat een kind wel kan, willen we oplossingsgericht werken en optimale onderwijskansen bieden. Goed onderwijs biedt enerzijds veiligheid en anderzijds uitdaging. Beide zijn nodig om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en zijn kenmerken van een prettige leer- en werkomgeving. Om onze begeleiding te laten aansluiten op de individuele onderwijsbehoefte en de erkende verschillen tussen kinderen, werken we zoveel mogelijk op basis van de uitgangspunten vande handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgericht werken (HGD en HGW).Op deze manier willen we voor elk kind een maximale bijdrage leveren aan zijn/haar ontwikkeling.

De Windroos baseert haar identiteit op een katholieke grondslag en legt daarbij het accent op de levensbeschouwelijke communicatie.De tradities waarin ouders, leerlingen en leerkrachten staan vormen voor ons een belangrijke inspiratiebron. Deze tradities geven ons belangrijke waarden mee van waaruit te communiceren en handelen met daarbij respect voor andere levensovertuigingen. Voor ons zijn de waarden: solidariteit, gelijkheid,vrijheid en gemeenschapszin van bijzonder belang.

Door de kinderen te laten nadenken en communiceren vanuitonze tradities, waarden en levensvragen stimuleren we hen een eigen identiteitte ontwikkelen. Hierbij spelen persoonlijke ervaringen, verhalen en rituelen een belangrijke rol.


KARAKTERISTIEK SCHOOL en POPULATIE

De Windroos is de enige school voor speciaal basisonderwijs in de regio Noord Oost Twente en vormt samen met 32 basisscholen uit deze regio een samenwerkingsverband (SWV 8.05). De Windroos heeft daardoor een regionale functie als zorgvoorziening binnen het SWV. Hoewel onze school een katholieke identiteit heeft worden alle kinderen van de scholen uit het SWV - dus ook van scholen met een andere denominatie - op basis van gelijkheid en gelijkwaardigheid op onze school toegelaten. De Windroos begeleidt voornamelijk kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis of met specifieke leer- en/of gedragsproblemen.
Door de specifieke onderwijsbehoefte van deze kinderen schiet de begeleiding op de reguliere basisschool soms te kort en is het kind gebaat bij (tijdelijke) plaatsing op het speciaal basisonderwijs. De leerling kan op SBO De Windroos geplaatst worden, zo gauw er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door het samenwerkingsverband.