M.R.T. (Motorische Remedial Teaching) 

Observeren

Wanneer de kinderen op De Windroos komen (vanaf 4 jaar) krijgen ze bewegingsonderwijs aangeboden door een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding. Deze bekijkt tijdens de lessen of een kind in aanmerking komt voor de M.R.T.Van een aantal kinderen is bekend dat ze motorische therapie hebben gehad in de jaren daarvoor. (Roessing, kinderfysiotherapeut etc.)
Na een motorische observatie en eventueel een afname van een motorische observatietest (Van Gelder) wordt met de betreffende leerkracht besproken welke kinderen daadwerkelijk M.R.T. gaan volgen.

 

Jonge kinderen

De M.R.T. leerkracht bespreekt met de leerkracht waar de prioriteiten komen te liggen en maakt een handelingsplan met tijdspad. (Rapportage MRT)

Over het algemeen komt de prioriteit bij jonge kinderen te liggen op het verbeteren van de motoriek, het vergroten van het zelfvertrouwen (veiligheid, competentie) en het kunnen herkennen en verbeteren van gemaakte fouten. De aanpak is vergelijkbaar met de M.R.T. die aangeboden wordt aan de basisscholen. Het motorisch ontwikkelingsniveau is echter meestal lager dan het niveau van de M.R.T. leerlingen binnen het regulier basisonderwijs.

De kinderen oefenen gedurende 35 min. 1 keer per week in een klein groepje (max. 6 kinderen) binnen schooltijd. De oefenstof wordt sterk aangepast aan het niveau van de kinderen zodat succeservaring en positieve beleving centraal staat.

In de reguliere bewegingsles koppelt de leerkracht de oefeningen aan de leerervaringen die opgedaan zijn in de M.R.T. Zo is er steeds sprake van voldoende feedback.

 

Sociaal-emotioneel

Voor een aantal jonge kinderen binnen het S.B.O. onderwijs die motorische problemen ondervinden is de problematiek complexer. Hun sociaal-emotionele ontwikkeling is (ernstig) verstoord. Dit uit zich veelal in onaangepast gedrag waardoor er soms sprake is van een verstoorde relatie met de groep en (soms) met de leerkracht. Hieraan ten grondslag liggen vaak (ernstige) ontwikkelingstoornissen als A.D.H.D. en Ass (Autistisch spectrum stoornis).

Het positief beïnvloeden van dergelijke problematiek vereist een multidisciplinaire aanpak.

De M.R.T.-leerkracht kan hierin een positieve bijdrage leveren.

Het accent van de M.R.T. komt dan vooral te liggen op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Deze kinderen komen in het zgn. S-groepje. (De S staat voor sociaal-emotioneel, spel, samen met anderen etc.)

Spelplezier samen met anderen, afspraken maken met anderen, omgaan met regels en regels zelf aanpassen etc is de rode draad tijdens het spelen. Het samen met anderen spelen kan worden teruggebracht tot spelen met zijn 2en. In de onderbouw bestaat zo’n groepje gemiddeld uit 4 kinderen, in de bovenbouw kan dat zelfs uitlopen naar 10 kinderen.

 

Beleving

Vaak blijkt dat deze kinderen een geheel andere (eigen) beleving hebben in de bewegingslessen die afwijkt van de beleving van de andere kinderen of van de leerkracht. Ze ervaren opdrachten anders, interpreteren spel anders of hebben in het geheel geen interesse in een aantal spelvormen. Ook ontgaat ze spelontwikkelingen of gaan ontwikkelingen hen veel te snel. Daarnaast kan de aanwezigheid van de groep voor hen bedreigend en onrustig zijn waardoor er van gericht bewegingsgedrag geen enkele sprake meer is. De benadering en omgang met de andere kinderen wordt daardoor sterk beïnvloed waardoor er makkelijk conflictsituaties kunnen ontstaan.

 

Aangepaste regels

Gerichte aanpak in een klein groepje waarin je kunt inspelen op verschillende situaties kan deze kinderen tot een meer adequate handelingswijze brengen. Aanpassen van spelregels, veranderen en vereenvoudigen van spelregels, herhalen van spelsituaties, zelf spel – en speelregels aanbrengen en spelen zoals jij dat leuk vindt is een ingang om tot gerichter bewegingsgedrag te komen. De effecten op korte termijn zijn dat kinderen met veel meer plezier in de gymzaal spelen. (Zij bepalen, in overleg, wat er gaat gebeuren en met welke regels).

Op lange termijn zijn de effecten moeilijk te voorspellen maar soms erg positief (aansluiting vinden bij een reguliere sportvereniging)

 

Bovenbouw

In de bovenbouw worden de kinderen die M.R.T. – spel volgen in één groep samengevoegd. Dat is de zogeheten S-groep waarin het samen spelen en het samen beleven centraal staat. Ook wordt er aandacht besteedt aan activiteiten die elders voor hen bedreigend kunnen zijn.

B.v. de Sportdag/ het schoolkamp of hoe speel je op het schoolplein en hoe stel je je weerbaar op. Hoe kom je tot een gerichte sportkeuze en wat kun je daar verwachten. Het is een combinatie van M.R.T. en S.O.V.A. (Sociale vaardigheids Training).

 

Sfeer

Wat opvallend is dat de sfeer in de M.R.T. – les wezenlijk anders is dan in een reguliere bewegingsles.
Er is geen competitie. De kinderen helpen elkaar veel en de acceptatie van elkaar is erg groot. De kinderen en de leerkracht ervaren dat als uiterst positief en zinvol.