Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft De Windroos een medezeggenschapsraad die overleg tussen beide groepen regelt.

Voorzitter

Michel Teggeler
tel.        
e-mail: 
oudergeleding

Secretaris

Natascha Schiper 
tel.        0541 532418
e-mail: n.schipper@konot.nl
personeelsgeleding

Penningmeester

Michel de Vente
oudergeleding

Leden

Lenny Kleinnibbelink       - oudergeleding
Nicole Elshoff                    - personeelsgeleding
Rosanne van der Veen    - personeelsgeleding

Adviseur

Gerard Wolbers         
directeur

Vertegenwoordiger GMR

Margreet Haan           - personeelsgeleding

Vergaderdata              

25 sep, 13 nov, 18 mrt, 27 mei, 24 jun

Doel medezeggenschap (MR)
Het meepraten over schoolbeleid door ouders en leerkrachten. De MR is een orgaan welke op onderdelen advies- en/of instemmingbevoegdheid heeft. Dit betekent dat ook ouders invloed kunnen uitoefenen op schoolse zaken betreffende hun kind. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR of zichzelf verkiesbaar stellen. 

Bevoegdheden en rechten MR 
Het bestuur van de Windroos is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Die verantwoordelijkheid houdt echter niet een volledige vrijheid in. Over belangrijke zaken wordt altijd eerst overleg gepleegd met de medezeggenschapsraad (MR). In de MR praten ouders en leerkrachten op beleidsniveau mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Afhankelijk van het onderwerp wordt de MR alleen geïnformeerd, mag de MR een advies uitbrengen of moet de MR instemmen. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

Instemmingsbevoegdheid houdt in dat de MR (of de geleding als die afzonderlijk instemmingbevoegdheid over een bepaald onderwerp heeft) het recht heeft een voorgenomen besluit van het bestuur goed of af te keuren. De MR kan instemming betuigen of onthouden. Het bestuur mag in dergelijke gevallen een voorgenomen besluit pas uitvoeren als de MR, of de geleding waar het om gaat, ermee instemt. Als de instemming wordt onthouden dient het bestuur het besluit aan te passen. 

Adviesbevoegdheid (die altijd voor de gehele MR geldt) betekent dat de MR het bestuur over een voorgenomen besluit mag adviseren. Het grote verschil met de instemmingsbevoegdheid is dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad naast zich neer mag leggen en door mag gaan met het uitvoeren van het voorgenomen besluit. Het bestuur moet daar in principe wel goede argumenten voor hebben. 

De MR heeft recht op informatie van het bestuur en recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan). Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur/de directie wil bespreken. Het bestuur moet zorgen dat de MR zijn werk goed kan doen. Dat houdt in zorgen dat de MR op tijd de nodige informatie krijgt, dat de MR genoeg tijd krijgt om een standpunt te bepalen en eventueel de achterban te kunnen raadplegen en zorgen dat stukken waarover één van de geledingen iets te zeggen heeft, altijd ter informatie naar de andere geleding(en) worden gezonden. Als bestuur en MR het niet met elkaar eens worden, hebben beide het recht om de kwestie voor te leggen aan een geschillencommissie. 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Dit is een raad die bestaat uit vertegenwoordigers van de gezamenlijke MR’en die vallen onder het KONOT schoolbestuur. Een school was tot voor kort vertegenwoordigd door een ouder of een leerkracht (1 lid per school). 

Onze vertegenwoordigster is Margreet Haan. De GMR is een overkoepelend orgaan, dat namens de afzonderlijke MR’en bevoegd is gesprekspartner te zijn met het bestuur. Het geeft gevraagd of ongevraagd advies. Tevens heeft het op onderdelen instemmingsrecht op beleidszaken. De MR wordt door het GMR-lid zodanig geïnformeerd en betrokken bij allerlei zaken dat er blijvend invloed kan worden uitgeoefend vanuit de afzonderlijke scholen.